10 Mar

Anbi

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite.

Naam Vereniging Hart voor Hilversum
RSIN 820767633
Postadres Heidestraat 11
1216 CK - Hilversum
Doelstelling “De vereniging heeft ten doel het zonder politiek onderscheid, persoonlijke belangen of partijbelangen bevorderen van een goede en veilige toekomst van de gemeente Hilversum en haar bewoners, ondermeer door het herbormen van het bestuur (burgerparticipatie), de ontwikkeling van een nieuwe positieve trend en sterk bestuur met gekwalificeerde bestuurders (nieuw denken op politiek gebied), het stimuleren van een kwalitatief goed leef- en woonklimaat, en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.”
Beleidsplan Hiervoor verwijzen we naar ons verkiezingsprogramma 2014-2018 op deze site.
Bestuurders De namen en functies van de bestuurders staan bij “Bestuur” op deze site.
Beloningsbeleid Zoals vastgelegd in onze statuten ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden, alleen een vergoeding van de gemaakte kosten. Raadsleden, fractiemedewerkers en wethouders ontvangen een vergoeding overeenkomstig de Verordening van de gemeente Hilversum. Elk raadslid staat 100 euro per maand af van zijn/haar raadsvergoeding aan de vereniging Hart voor Hilversum.
Actueel verslag Voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen we naar de sectie “Blog” op deze site, waar we schrijven over de belangrijkste activiteiten die we doen.
Financieel verslag Een financieel verslag op hoofdlijnen over 2013 kunt u hier.
2013 Een financieel verslag op hoofdlijnen over 2013 kunt u hier.
2014 Een financieel verslag op hoofdlijnen over 2014 kunt u hier.

Next Post